Logo Škola sebaobrany MS-1
Reálna, racionálna a účinná sebaobrana pre prax
Základná škola
Školská 526/53
972 51 Handlová
 

PREČO SEBAOBRANA MS-1?

Kop stranou

Čo má slušný človek robiť, ak sa chce účinne brániť nespravodlivému násiliu???

Odpoveď na túto otázku je veľmi jednoduchá a celkom jednoznačná, sú totiž len dve možnosti

  1. Ak sa nechce nič naučiť, výsledok jeho stretnutia s agresívnym útočníkom, v prípade že bude napadnutý, zostane vecou náhodnosti, najskôr však bude onen slušný človek porazený.
  2. Ak však chce postupovať racionálne a zlepšiť svoju schopnosť v reálnych situáciách sa účinne ubrániť vlastnými silami, môžeme mu zodpovedne odporučiť len jediné: naučiť sa prakticky aspoň základy sebaobrany MS-1, ktorá dôsledne vychádza zo sindefendológie (t.j. z vedeckej náuky o sebaobrane). Akýkoľvek iný postup znamená prinajmenšom stratu času alebo dokonca – najčastejšie – vytváranie hrubých ilúzií o reálnej možnej sebaobrane [1, 2].

Čo je sebaobrana MS-1?

Sebaobrana MS-1 (= multisignálny systém č. 1) bola vytvorená v šesťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia a pre svoju vonkajšiu podobnosť s bojovou sústavou karate mala táto škola pôvodne názov Československá škola karate. Bola to vôbec prvá škola karate na území vtedajšieho Československa. V roku 1971 sa od zakladateľov československého karate odtrhli záujemcovia o športové karate školy Shotokan, a od tej doby sa česká škola sebaobrany MS-1 nazýva Brana. Handlovský oddiel vznikol v roku 1980 a v súčasnosti je to jediný oddiel  sebaobrany tejto školy na Slovensku.

Chceme zdôrazniť, že je celkom zásadný rozdiel medzi praktickým štúdiom skutočnej sebaobrany a pestovaním športu alebo nejakého druhu bojového umenia. V oddiele Brany sa zaoberáme výhradne praktickou sebaobranou, účinným riešením reálnych sebaobranných situácií, teda medzných konfliktných situácií, kde sú vážne ohrozené také hodnoty ako je život, zdravie či majetok napadnutého. Brana je škola, kde sa sebaobrana študuje univerzálne, tj. boj bezo zbrane i so zbraňou, boj proti jednému útočníkovi i proti skupine útočníkov, atď.

Čo všetko patrí do praktického štúdia multisignálnej sebaobrany? Riešenie každej sebaobrannej situácie zahrnuje a predpokladá zvládnutie štyroch zložiek chovania obrancu:

Technika a taktika sebaobrany MS-1 je pre riešenie sebaobranných situácií nezrovnateľne účinnejšia než prostriedky vychádzajúce z bojových umení alebo športov (ako je napr. karate, judo, aikido, jiu-jitsu, kendo, krav maga, kick box, taekwon-do, kung fu, apod.). V praxi je však rozhodujúci spravidla bod tretí a štvrtý. Seba lepšia technika a taktika totiž nezaistí optimálne chovanie v psychicky extrémne zaťaženej sebaobrannej situácii. Preto neodmysliteľnou súčasťou sebaobrany MS-1 sú špeciálne metódy psychickej prípravy, ktorá má umožniť, aby človek v sebaobrane nepodľahol nevyspytateľným psychickým afektom (v mysli necvičeného človeka nutne sa vynárajúcim) a dokázal svoje jednanie zo slobodnej vôle rozumne riadiť i v tých najnáročnejších životných situáciách. Vhodnou produkciou situácií si pripravujeme také podmienky, aby sme sa nedostali do situácie neriešiteľnej (napr. na otázku „Čo robiť, keď vás útočník udiera železnou tyčou zozadu do hlavy?“ neostáva než odpovedať, že nie je možné robiť nič, výsledok stretnutia je už v rukách útočníka).

Etické aspekty sebaobrany MS-1

Sebaobrana MS-1 dôsledne vychádza zo zásady, že tvrdé sebaobranné bojové akcie, ktoré môžu vážne ohroziť zdravie útočníka, je možné použiť len v situáciách, ktoré nie je možné riešiť miernejším spôsobom. O sebaobrannej situácii teda hovoríme vtedy a len vtedy, ak je obranca z dôvodov eticky a spoločensky závažných oprávnený proti útočníkovi použiť i krajných foriem násilia.

Omnoho častejšie sú však situácie sebaochranné, kedy obranca je síce nútený použiť násilie na ochranu eticky a spoločensky závažných hodnôt, ale je oprávnený použiť len takých foriem násilia, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou útočníka nepoškodia ťažko.

Závažné rozhodnutie, či danú konkrétnu a vo svojej jedinečnosti neopakovateľnú situáciu budeme riešiť ako sebaobrannú alebo sebaochrannú, je teda primárne problém etický [4]. Brana sa zaoberá správnym riešením ako sebaobranných, tak sebaochranných situácií [2, 3].

Aký je vzťah sebaobrany MS-1 ku športovým bojom a bojovým umeniam?

Česká škola sebaobrany MS-1 vznikla na základe radikálnej, racionálnej kritiky klasických bojových sústav. Ani tradičné, ani moderné bojové sústavy (ako orientálne, tak okcidentálne) na rozdiel od sebaobrany MS-1 nepodávajú komplexný návod, ako optimálne riešiť sebaobranné situácie. Klasické bojové sústavy nie sú z hľadiska sindefendológie uspokojivé ani v oblasti technicko-taktickej, ani v oblasti ovládania psychického stavu bojovníka. Žiadna z klasických sústav neobsahuje účinné postupy, ako sa naučiť racionálnemu riešeniu reálnych sebaobranných situácií.

Ani vykonávaním športu nie je možné získať schopnosť optimálne riešiť sebaobranné situácie. Je potrebné si uvedomiť, že športovec sleduje celkom odlišné ciele, vyhľadáva emočné zážitky, súťaží, bojuje pre radosť alebo pre uznanie alebo pre česť reprezentácie, teda: učí sa riešiť situácie športové. V športe naviac sa stačí pripraviť na boj za vopred známych pravidel a na určitú dobu a známe miesto. Sebaobranné situácie sú však celkom odlišné. K sebaobrane musíme byť pripravení vždy a všade. V sebaobrane ide o boj za také hodnoty, ktoré obrancu oprávňujú použiť i krajných foriem násilia a podstúpiť tak riziko straty života. V sebaobrane nás nebude chrániť ani pozorný rozhodca, ani striktné pravidlá, ani mäkká žinenka alebo rukavice na rukách protivníka.

Ako sa dá sebaobrane MS-1 naučiť?

Kde je možné získať viac informácii? Vážny záujemcovia o sebaobranu MS-1 sa môžu dozvedieť a naučiť viac, ak začnú prakticky cvičiť v oddiele v Handlovej. Tu sa im postupne dostane všetkých potrebných informácií. Mimo to je možné sa poučiť z literatúry, k dispozícii je viac než stovka publikácií, ktoré o tomto predmete napísali zakladatelia pražskej školy sebaobrany MS-1 spolu s niektorými svojimi žiakmi a spolupracovníkmi.

Väčšina textov bola prevzatá zo stránok pražského oddielu sebaobrany Škola sebeobrany MS-1 Praha.

Odkazy na literatúru

[1] Člověk rozumu v sebeochraně a sebeobraně (TRS, Praha 1991)
[2] Úvod do sebeobrany MS-1 (Ediční středisko ČVUT, Praha 1990)
[3] Příručka sebeochrany MC-1 (Akadémia PZ SR, Bratislava 1994)
[4] Sebeobrana a zákon (Klavis, Praha 1991)

Užitočné odkazy 

Sindefendológia - náuka o sebaobrane

Sebeobrana, skutečnost a právo
Konfliktní a sebeobranné situace a pravé jednání
Úvod do filosofického myšlení (České vysoké učení technické, Praha 1990)